Etiske regler

 1. Medlemskap i NOEF forbeholdes kun elever godkjent eksaminert ved ISHU/HTU. Kopi av godkjent vitnesbyrd sendes inn til nestleder ved første gangs søknad om medlemskap.
 2. I likhet med gjeldende forbundsregler skal alle equiterapeuter fra NOEF være ansvarsforsikret. Kopi av betalt forsikring samt forsikringsbevis skal sendes til nestleder av NOEF, innen forsikringens forfall hvert år.
 3. Ambulerende equiterapeuter fra NOEF må selv sørge for at ansvarsforsikringen gjelder i de land de utfører tjenester i.
 4. Equiterapeuter fra NOEF har taushetsplikt.
 5. Equiterapeuter fra NOEF skal føre journal. Journalene skal oppbevares i 10 år.
 6. Equiterapeuter fra NOEF skal hovedsakelig behandle problemer i hestens bevegelsesapparat.
 7. Equiterapeuter fra NOEF får kun behandle halthet dersom hesten først har blitt konsultert av veterinær for tilstanden.
 8. Equiterapeuter fra NOEF får kun bruke behandlingsmetoder som har inngått/inngår i HTU/ISHUs pensum. Annen videreutdanning må dokumenteres og sendes inn til NOEF- styret for godkjenning før det utøves som equiterapeut.
 9. Equiterapeuter fra NOEF har fullt ansvar for utført behandling, også for eventuelle medhjelpere.
 10. Ved feilbehandling plikter equiterapeuter fra NOEF umiddelbart å rapportere til styret. Alle innrapporterte saker skal være disiplinærnemda i hende innen 2 uker.
 11. Equiterapeuter fra NOEF skal følge ISHUs/HTUs etiske regler samt kontraindikasjoner.
 12. Equiterapeuter fra NOEF skal opptre solidarisk i forhold til forbundet og sin yrkesgruppe.
 13. Equiterapeuter fra NOEF skal behandle ut i fra gjeldende dopingreglement og informere hesteeier/trener om dette